Concurso de Casos Clínicos SGADOR

TEMÁTICA


Haberá tres categorías, cadaunha delas cun premio:

Tratamento Farmacolóxico da Dor Crónica Intensa.

Outros Tratamentos da Dor Crónica Intensa nas Unidades da Dor.

Premio AGARYD ó Mellor Caso Clínico.

OBXECTIVO


A dor crónica intensa en España trátase na súa maioría con AINES (49%) e analxésicos non opioides (13%).
O 64 % dos pacientes informan que os seus analxésicos a veces son INSUFICIENTES para controlar a dor.

PARTICIPANTES


Poderán participar tódoslos profesionáis que traballen no tratamento da Dor Crónica en Galicia, incluidos Residentes (MIR).

EXPOSICIÓN DOS CASOS


Os casos clínicos deberán presentarse en formado de dúas fases:
1) Exposición do caso clínico, con datos da anamnesis, exploración clínica e, eventualmente, probas complementarias, así coma do diagnóstico diferencial.
2) Resolución diagnóstica do caso, prescripción terapéutica e resultado clínico, así como pronóstico.

FORMATO DE PRESENTACIÓN


Deberán presentarse en formado electrónico coas seguintes características:
- Formato PDF
- Extensión que non exceda as dúas páxinas
- Letra tipo Arial, Verdana ou Times New Roman (tamaño 12) cun interlineado de 1,5 líneas
- No caso clínico constará o título do caso, o autor/es e o centro de traballo dos autores
- O caso clínico incluirá referencias bibliográficas.

PREMIOS


Premiarase ó mellor caso clínico en cada tema.
Os dous premios están dotados coa asistencia ó congreso da SED 2020 en Bilbao, que incluirá: (Só unha persona por caso clínico).

Inscripción ó congreso da SED de 2020.

Hotel para asistir ó congreso da SED de 2020.

Viaxe ó lugar de celebración do congreso da SED 2020.

Os criterios de valoración dos mesmos serán:

O contido

A relevancia que supoña para a práctica clínica o caso descrito.

XURADO


O Xurado calificador estará formado por:

A Presidenta da SGADOR ou persoa en quen delegue.

Un membro de SGADOR da Sede das Xornadas da SGADOR 2020.

O Responsable Médico de Grünenthal Pharma ou persoa en quen delegue.

DATAS


Recepcionaranse casos ata o día 15 de Outubro de 2020.
Os gañadores de cada tema comunicaranse no el transcurso das Xornadas da SGADOR 2019.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN