• Finais dos 70

  A finais da década dos setenta aparecen as primeiras unidades da dor no Estado Español nas cidades de Madrid e Barcelona.

 • Década dos 80

  Dende os inicios da década de los 80 escomezaron a extenderse por outras Comunidades Autónomas de forma moi irregular, entre elas Galicia. A grande maioría dos seus integrantes eran anestesistas, pero tamén neurocirurxáns, psiquiatras y traumatólogos.


  Tamén nesta época, se realizan en Galicia unhas Reunións de Anestesia Rexional e Tratamento da Dor en Ourense e en Ferrol, as cales foron un dos pulos para que se cristalizara a creación da SED.

 • 1990

  Esto cristalizou na reunión en Madrid, o 20 de maio de 1990 onde se acordou a constitución da Sociedade Española da Dor. Nela tamén se nombrou unha Xunta Directiva, firmouse a Acta Constituinte e acordouse realizar-lo primeiro Congreso da SED en Madrid, en outubro do ano 91.

 • 1991

  En ourubro de 1991 celébrase o primeiro Congreso da SED en Toledo (trasladado a Toledo por motivos técnicos). Nel, contouse coa presencia do presidente da IAPS, Jhon Bonica. Tamén se celebrou a primeira asamblea xeral e nela decídese que o Segundo Congreso da SED se celebre en A Coruña no mes de outubro do ano 1993.

 • 19 de maio de 1995

  Tra-lo II Congreso Nacional da SED en A Coruña, e despois de distintas reunións con compañeiros da Comunidade Autónoma interesados no Tratamento da Dor, o 19 de maio de 1995, no Colexio Médico de Santiago, fírmase a Acta Fundacional da Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos.

 • 15 de dicembro de 1995

  O 15 de dicembro de 1995 no Colexio Médico de Santiago fírmase a Acta de Constitución da Sociedade, quedando designada a primeira Xunta Directiva:


  - Presidente: Manuel Alberto Camba Rodriguez


  - Vicepresidente: Angel Lopez Guerrero


  - Secretaria: Carmen Rodriguez Bello


  - Tesoureira: Mª Jose Orduña Gonzalez


  - Vogal de A Coruña: Mª Cristina Castro Bolaño


  - Vogal de Lugo: Rosa Albores Albores


  - Vogal de Lugo: Julio Martinez Salgado


  - Vogal de Pontevedra: Luis Cruces Prado

 • 1999

  Celébrase en Ferrol a I Reunión da Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos.

 • Hasta la actualidad

  Dende entón, cada ano a Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos ven celebrando ininterrumpidamente unha reunión anual, promovendo múltiples actividades formativas e editando manuais de formación para axudar ós profesionais que se adican á dor.


  Reunión Anual