As unidades da dor son equipos multidisciplinares creados por médicos de diferentes especialidades y enfermeiros formados en tratamento da dor

A Unidade de Tratamento da Dor (UTD) defínese como una organización de profesionáis da saúde que ofrece asistencia multidisciplinar, que cumpre cos requisitos funcionáis, estructuráis y organizativos que garanten condicións de seguridade, calidade y eficiencia adecuadas para atender ó paciente con dor crónica que requira asistencia especializada.

Unha unidade de tratamento da dor ou unidade da dor está formada por diferentes profesionáis da saúde que ofrecen unha asistencia multidisciplinar, fundamentalmente Anestesistas y enfermeiría con formación específica para tratamento da dor.Directorio de Unidades da Dor

Na labor das unidades da dor interveñen tamén outros especialistas como traumatólogos, neurocirurxáns, rehabilitadores, fisioterapeutas, oncólogos, reumatólogos, etc. Á hora de establecer un plan de tratamento, é especialmente importante esta interacción multidisciplinar, xa que un dos principais obxectivos é establecer un plan de tratamento continuado. Moitas unidades tamén incorporan no seu equipo psicólogos ou psiquiatras que axudan aos pacientes no proceso de adaptación ao crónico de dor para mellorar a calidade de vida dos pacientes.

Dende a Unidade da Dor elaboramos plans de tratamento integral cos que poder recuperar na medida do posible o benestar físico e emocional do paciente. Trátase de recuperar ao máximo a calidade de vida ata alcanzar o estado previo ao sufrimento, é dicir, "unha vida sen dor".

O obxectivo das unidades da dor é aliviar total ou parcialmente o cancro (non é sempre posible), aumentando a capacidade funcional e mellorando a calidade de vida, á vez que se racionaliza a medicación analxésica.

O valor engadido fundamental das unidades da dor son as diferentes técnicas analxésicas que realizan. A realización de infiltraciones (bloqueos), os tratamentos endovenosos, a colocación de bombas, a iontoforese e o TENS, a epiduroscopia ou os implantes de neuroestimulación forman parte do día a día das nosas unidades.

Por outro lado, promove-la educación sanitaria dos pacientes con dor e os seus familiares en relación á dor, favorecendo o autocoidado e os hábitos de vida saudables son tamén un obxectivo primordial como parte integral do tratamento.

¿Cándo ir a unha unidade da dor?


Non tódolos pacientes precisan acudir a unha unidade da dor. A maior parte dos pacientes con dor poden e deben ser correctamente tratados en Atención Primaria, cun seguimento máis estreito e máis próximo ó lugar de residencia do paciente.
home_business2_icon1

Dolor Severo en intensidade sen control con tratamento

Un paciente cunna dor severa na que se tentaron diversos tratamentos médicos, rehabilitación, etc. sen resultados podería beneficiarse de acudir a unha unidade da dor
home_business2_icon2

Dor que reduce drásticamente a calidade de vida e a funcionalidade do paciente

Se a dor reduce considerablemente a calidade de vida e a funcionalidade do paciente, mesmo sen unha gran severidade, podería indicar a súa derivación a unha unidade da dor
home_business2_icon3

Dor non controlado e con importantes problemas co tratamento médico

Se o tratamento farmacolóxico da dor produce importantes efectos secundarios ou simplemente non está tolerado polo paciente, a pesar de ter tentado múltiples pautas de tratamento e isto supón unha barreira para o seu control, podería ser útil derivar á unidade da dor para plantexar un tratamento intervencionista