Política de Privacidade

A información BásicaA información detalladaCoñeza os seus dereitosDestinatarios dos seus datos persoaisConservación dos seus datos persoaisI. Información Básica

Información básica sobre a Protección de Datos.

Responsable

Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos.
Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña.
C.I.F: G15593940
Contacto mail: info@sgador.com

Categoría de datos

Datos de contacto e de carácter identificativo, e outros datos que vostede nos proporcione.

Finalidad

A finalidade para a que se recaban os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto resolve-las consultas propostas polos propios usuarios, ou levar a cabo a alta como novo socio, sempre e cando o usuario o teña demandado a través do formulario de rexistro para novos socios no apartado “AFILÍATE”.

Lexitimación

Consentimento do interesado.

Destinatarios

Non se efectúan cesións de datos a terceiros, nin éstos se transfiren internacionalmente. Sen perxuizo do anterior, os datos persoais serán accedidos por proveedores de servizos.

Dereitos

Pode exercitar os seu dereito de acceso, rectificación, supresión, portabilidad e limitación do tratamento ante o responsable do tratamento. Asimesmo, poderá revocar o consentimento en calquera momento mediante comunicación dirixíndose á Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos con domicilio no Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña.

Procedencia

Só tratámo-los datos persoais que Vostede nos facilite.

Información adicional

Pode atopar máis información a continuación:


II. Información detallada

A presente Política de Privacidade describe a forma na que a Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos, tratará os datos de carácter persoal que Vostede nos proporcione, e que no seu caso recabemos sobre Vostede.

Datos persoais que tratamos

Nós tratamos datos persoais de carácter identificativo e profesional que Vostede nos proporciona a través da Web www.sgador.com ou ben a través de correo electrónico na siguinte dirección mail: info@sgador.com

Teña en conta que a información sinalada como obligatoria por exemplo mediante o emprego dun (*) que acompañe aqueles campos obligatorios é imprescindible para poder poñernos en contacto con Vostede e facilitarlle a información requerida.

Nós poderemos trata-las siguintes categorías de datos persoais proporcionadas por Vostede a través da Web:

  1. Datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, código postal, sexo y data de nacemento.
  2. Datos bancarios.

Cómo e con qué base tratámo-los seus datos persoais

Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:

A finalidade para a que se recaban os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxeto resolve-las consultas propostas polos propios usuarios, ou levar a cabo a alta como novo socio, siempre e cando o usuario o teña demandado a través do formulario de rexistro para novos socios no apartado “AFILÍATE”.


III. Os seus dereitos

Vostede ten dereito a que lle confirme se se están tratando ou non os seus datos personais e, no seu caso, a solicita-lo acceso ós datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Asimesmo, ten dereito a solicita-la rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, éstos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por exemplo, en caso de que o interesado impugne a exactitud dos seus datos, mentres se verifica a exactitud dos mismos, Vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mismos), Vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos sus datos persoais, sendo estos únicamente tratados para o ejercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO). Finalmente, ten Vostede a posibilidade de exerce-lo seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, a recibi-los datos persoais en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supostos legalmente previstos a estos efectos (DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS).

Vostede poderá exerce-los seus dereitos o revocar o seus consentimentos prestados no presente Política de Privacidade en cualquera momento dirixíndose a Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos, con C.I.F: G15593940 e domicilio en Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña. Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando non teña recibido satisfacción no ejercicio dos seus dereitos.


IV. Destinatarios dos seus datos persoais

Nós non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente.


V. Conservación dos seus datos persoais

Conservaremos os seus datos persoais mentres non revoque o seu consentimento, e no seu caso polo tempo que resulte necesario para poder cumplir calquera obligación legal que se derive do tratamento dos mesmos. Transcurrido dito plazo, os seus datos serán suprimidos.


Ver Política de Cookies